صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/17 3,085,417 3,068,898 3,068,898 0 7,041 16,351,065 1,797 5,224,622 11,126,443 34,145,917,102,030
182 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/16 3,132,215 3,115,364 3,115,364 0 0 16,344,024 0 5,222,825 11,121,199 34,646,580,258,828
183 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/15 3,130,896 3,114,050 3,114,050 0 0 16,344,024 0 5,222,825 11,121,199 34,631,966,458,080
184 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/14 3,130,815 3,113,968 3,113,968 0 5,592 16,344,024 2,338 5,222,825 11,121,199 34,631,058,295,862
185 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/13 3,130,766 3,113,914 3,113,914 0 12,353 16,338,432 1,939 5,220,487 11,117,945 34,620,327,638,549
186 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/12 3,127,755 3,110,875 3,110,875 0 10,512 16,326,079 1,532 5,218,548 11,107,531 34,554,141,455,133
187 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/11 3,125,638 3,108,747 3,108,747 0 24,620 16,315,567 4,534 5,217,016 11,098,551 34,502,588,013,308
188 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/10 3,120,555 3,103,709 3,103,709 0 1,405 16,290,947 4,990 5,212,482 11,078,465 34,384,334,012,634
189 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/09 3,073,305 3,056,786 3,056,786 0 0 16,289,542 0 5,207,492 11,082,050 33,875,457,068,294
190 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/08 3,006,548 2,990,517 2,990,517 0 0 16,289,542 0 5,207,492 11,082,050 33,141,064,325,448
191 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/07 3,006,500 2,990,469 2,990,469 0 5,144 16,289,542 56,849 5,207,492 11,082,050 33,140,528,620,844
192 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/06 3,006,316 2,990,360 2,990,360 0 2,727 16,284,398 53,979 5,150,643 11,133,755 33,293,934,961,959
193 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/05 2,961,772 2,946,206 2,946,206 0 2,673 16,281,671 55,140 5,096,664 11,185,007 32,953,334,833,946
194 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/04 3,033,933 3,017,946 3,017,946 0 4,447 16,278,998 28,682 5,041,524 11,237,474 33,914,091,936,442
195 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/03 3,090,679 3,074,311 3,074,311 0 2,120 16,274,551 5,164 5,012,842 11,261,709 34,621,992,929,680
196 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/02 3,145,180 3,128,437 3,128,437 0 0 16,272,431 0 5,007,678 11,264,753 35,241,067,751,407
197 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/11/01 3,143,570 3,126,817 3,126,817 0 0 16,272,431 0 5,007,678 11,264,753 35,222,815,909,252
198 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/10/30 3,143,524 3,126,770 3,126,770 0 3,193 16,272,431 43,013 5,007,678 11,264,753 35,222,296,058,171
199 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/10/29 3,143,136 3,126,441 3,126,441 0 3,232 16,269,238 21,672 4,964,665 11,304,573 35,343,075,874,971
200 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1400/10/28 3,142,237 3,125,464 3,125,464 0 2,421 16,266,006 23,034 4,942,993 11,323,013 35,389,672,099,807