صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱۸۱ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ ۰.۲۹ (۰.۰۶) ۱۸۵.۳۳ (۱۹.۱۴)
۴۱۸۲ ۱۳۸۷/۱۲/۰۹ ۰.۰۲ ۰ ۶.۰۶ ۰
۴۱۸۳ ۱۳۸۷/۱۲/۰۸ ۰.۰۲ ۰ ۶.۰۳ ۰
۴۱۸۴ ۱۳۸۷/۱۲/۰۷ ۲.۸۲ (۰.۲۱) ۲.۵۸E+۰۶ (۵۳.۴۵)
۴۱۸۵ ۱۳۸۷/۱۲/۰۶ ۰.۰۲ ۰ ۶.۴۲ ۰
۴۱۸۶ ۱۳۸۷/۱۲/۰۵ (۰.۰۷) (۰.۳۷) (۲۲.۲۵) (۷۴.۲۷)
۴۱۸۷ ۱۳۸۷/۱۲/۰۴ ۰.۰۳ ۰ ۱۱.۸۶ ۰.۴۴
۴۱۸۸ ۱۳۸۷/۱۲/۰۳ ۰.۰۱ (۰.۹) ۵.۳۳ (۹۶.۳۲)
۴۱۸۹ ۱۳۸۷/۱۲/۰۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۳ ۰
۴۱۹۰ ۱۳۸۷/۱۲/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۶.۱۲ ۰
۴۱۹۱ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ ۰.۰۲ (۰.۲۱) ۸.۹۲ (۵۴.۱۴)
۴۱۹۲ ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ ۰ (۰.۲۷) ۰.۷۵ (۶۲.۳۸)
۴۱۹۳ ۱۳۸۷/۱۱/۲۸ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۹ ۰
۴۱۹۴ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ (۰.۰۸) (۰.۰۹) (۲۴) (۲۷.۱۴)
۴۱۹۵ ۱۳۸۷/۱۱/۲۶ ۰.۰۹ (۰.۱۲) ۳۷.۶ (۳۵.۱۶)
۴۱۹۶ ۱۳۸۷/۱۱/۲۵ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳ ۰
۴۱۹۷ ۱۳۸۷/۱۱/۲۴ ۰.۰۲ ۰ ۶.۳۳ ۰
۴۱۹۸ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ ۰.۰۲ ۰.۰۷ ۶.۱۲ ۳۱.۳۷
۴۱۹۹ ۱۳۸۷/۱۱/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۵.۹۴ ۰
۴۲۰۰ ۱۳۸۷/۱۱/۲۱ ۰.۰۳ (۰.۱۷) ۱۱.۵ (۴۶.۱۶)