صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۸۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱,۳۳۹,۴۷۴ ۸۱.۱۸ % ۲۰۶,۲۵۱ ۱۲.۵ % ۰ ۰ % ۹۶,۹۳۱ ۵.۸۷ % ۷,۳۹۹ ۰.۴۵ % ۴۹۵,۶۷۹ ۳۰.۰۴ %
۸۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱,۳۳۹,۴۷۴ ۸۱.۲۱ % ۲۰۶,۲۵۱ ۱۲.۵ % ۰ ۰ % ۹۶,۲۴۰ ۵.۸۴ % ۷,۳۹۶ ۰.۴۵ % ۴۹۵,۶۷۹ ۳۰.۰۵ %
۸۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱,۳۳۱,۸۲۴ ۸۲.۰۸ % ۲۰۵,۷۳۴ ۱۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۷۹,۳۰۵ ۴.۸۹ % ۵,۸۲۵ ۰.۳۶ % ۴۹۶,۹۸۰ ۳۰.۶۳ %
۸۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ ۱,۲۷۳,۰۹۶ ۸۲.۱۳ % ۲۰۵,۵۲۷ ۱۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۴,۱۵۳ ۳.۴۹ % ۱۷,۳۹۵ ۱.۱۲ % ۴۷۱,۷۶۱ ۳۰.۴۳ %
۸۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱,۲۷۳,۰۹۶ ۸۲.۱۳ % ۲۰۵,۵۲۷ ۱۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۵۴,۱۵۳ ۳.۴۹ % ۱۷,۳۹۳ ۱.۱۲ % ۴۷۱,۷۶۱ ۳۰.۴۳ %
۸۶ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ۱,۲۵۲,۷۶۲ ۸۲.۴ % ۲۰۵,۱۹۵ ۱۳.۵ % ۰ ۰ % ۴۳,۹۲۱ ۲.۸۹ % ۱۸,۵۳۷ ۱.۲۲ % ۴۶۲,۵۸۶ ۳۰.۴۲ %
۸۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ۱,۲۶۰,۲۷۸ ۸۳.۲۶ % ۲۰۵,۰۳۹ ۱۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۱۳ ۲.۳۱ % ۱۳,۳۰۱ ۰.۸۸ % ۴۶۵,۵۳۷ ۳۰.۷۶ %
۸۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱,۲۶۰,۲۷۸ ۸۳.۲۶ % ۲۰۵,۰۳۹ ۱۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۵,۰۱۳ ۲.۳۱ % ۱۳,۲۹۹ ۰.۸۸ % ۴۶۵,۵۳۷ ۳۰.۷۶ %
۸۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۱,۲۶۰,۲۷۸ ۸۳.۳ % ۲۰۵,۰۳۹ ۱۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۴,۳۱۳ ۲.۲۷ % ۱۳,۲۹۷ ۰.۸۸ % ۴۶۵,۵۳۷ ۳۰.۷۷ %
۹۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱,۲۶۹,۷۴۲ ۸۳.۸۴ % ۲۰۰,۳۰۸ ۱۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۸,۶۰۷ ۲.۵۵ % ۵,۸۱۲ ۰.۳۸ % ۴۶۵,۹۲۸ ۳۰.۷۷ %