صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱,۳۸۷,۶۰۷ ۷۸.۴۴ % ۲۷۱,۰۶۵ ۱۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۹۵ ۵.۶۸ % ۹,۹۲۱ ۰.۵۶ % ۴۹۶,۳۶۳ ۲۸.۰۶ %
۷۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۱,۳۵۸,۷۴۳ ۷۷.۹۴ % ۲۵۷,۲۰۵ ۱۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۰۳۵ ۶.۸۹ % ۷,۴۲۵ ۰.۴۳ % ۴۹۳,۷۵۵ ۲۸.۳۲ %
۷۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۱,۳۵۰,۱۶۱ ۷۸.۴۲ % ۲۳۷,۹۰۲ ۱۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۳۰۶ ۷.۳۴ % ۷,۴۲۲ ۰.۴۳ % ۴۹۰,۱۳۸ ۲۸.۴۷ %
۷۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۱,۳۵۰,۱۶۱ ۷۸.۴۲ % ۲۳۷,۹۰۲ ۱۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۳۰۶ ۷.۳۴ % ۷,۴۱۹ ۰.۴۳ % ۴۹۰,۱۳۸ ۲۸.۴۷ %
۷۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۱,۳۵۰,۱۶۱ ۷۸.۴۲ % ۲۳۷,۹۰۲ ۱۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۳۰۶ ۷.۳۴ % ۷,۴۱۷ ۰.۴۳ % ۴۹۰,۱۳۸ ۲۸.۴۷ %
۷۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ۱,۳۵۰,۱۶۱ ۷۸.۴۲ % ۲۳۷,۹۰۲ ۱۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۳۰۶ ۷.۳۴ % ۷,۴۱۴ ۰.۴۳ % ۴۹۰,۱۳۸ ۲۸.۴۷ %
۷۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۱,۳۵۰,۱۶۱ ۷۸.۴۲ % ۲۳۷,۹۰۲ ۱۳.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۳۰۶ ۷.۳۴ % ۷,۴۱۱ ۰.۴۳ % ۴۹۰,۱۳۸ ۲۸.۴۷ %
۷۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱,۳۳۰,۷۵۳ ۸۰.۷۵ % ۲۳۶,۲۷۲ ۱۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۷۳,۵۰۳ ۴.۴۶ % ۷,۴۰۸ ۰.۴۵ % ۴۸۵,۳۲۶ ۲۹.۴۵ %
۷۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱,۳۱۰,۵۹۹ ۸۱.۰۲ % ۲۱۷,۸۲۴ ۱۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۸۱,۸۰۹ ۵.۰۶ % ۷,۴۰۵ ۰.۴۶ % ۴۸۲,۹۸۶ ۲۹.۸۶ %
۸۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ۱,۳۳۹,۴۷۴ ۸۱.۱۸ % ۲۰۶,۲۵۱ ۱۲.۵ % ۰ ۰ % ۹۶,۹۳۱ ۵.۸۷ % ۷,۴۰۲ ۰.۴۵ % ۴۹۵,۶۷۹ ۳۰.۰۴ %