صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱,۵۵۷,۴۲۶ ۷۷.۵۹ % ۲۶۵,۳۵۳ ۱۳.۲۲ % ۰ ۰ % ۱۵۶,۹۶۸ ۷.۸۲ % ۲۷,۴۵۵ ۱.۳۷ % ۵۴۲,۰۹۱ ۲۷.۰۱ %
۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱,۵۳۱,۴۱۵ ۷۶.۹۷ % ۲۶۵,۱۴۹ ۱۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۶۵,۷۳۲ ۸.۳۳ % ۲۷,۴۴۰ ۱.۳۸ % ۵۳۷,۵۹۱ ۲۷.۰۲ %
۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱,۵۱۰,۴۷۳ ۷۷.۰۴ % ۲۶۰,۵۵۲ ۱۳.۲۹ % ۰ ۰ % ۱۶۲,۱۵۹ ۸.۲۷ % ۲۷,۴۲۵ ۱.۴ % ۵۳۰,۵۱۲ ۲۷.۰۶ %
۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۱,۴۹۶,۱۳۸ ۷۸.۰۴ % ۲۶۰,۵۴۹ ۱۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۳۳,۰۵۳ ۶.۹۴ % ۲۷,۴۶۶ ۱.۴۳ % ۵۲۸,۱۷۲ ۲۷.۵۵ %
۴۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۱,۵۱۲,۲۲۴ ۷۸.۷۶ % ۲۶۰,۲۲۱ ۱۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۴۸۱ ۶.۳۳ % ۲۶,۲۰۲ ۱.۳۶ % ۵۳۵,۸۲۷ ۲۷.۹۱ %
۴۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۱,۵۱۲,۲۲۴ ۷۸.۷۷ % ۲۶۰,۲۲۱ ۱۳.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۲۱,۲۲۶ ۶.۳۱ % ۲۶,۱۸۷ ۱.۳۶ % ۵۳۵,۸۲۷ ۲۷.۹۱ %
۴۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۱,۵۱۲,۲۲۴ ۷۸.۸۲ % ۲۶۰,۲۲۱ ۱۳.۵۶ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۸۹۶ ۶.۲۵ % ۲۶,۱۷۳ ۱.۳۶ % ۵۳۵,۸۲۷ ۲۷.۹۳ %
۴۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۱,۵۰۶,۵۰۸ ۷۸.۸۳ % ۲۵۹,۷۵۰ ۱۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۱۱۷,۰۲۶ ۶.۱۲ % ۲۷,۸۵۹ ۱.۴۶ % ۵۳۶,۵۶۳ ۲۸.۰۸ %
۴۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱,۵۱۳,۶۶۴ ۷۹.۴۹ % ۳۴۲,۵۱۶ ۱۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۷,۱۵۰ ۱.۴۳ % ۲۰,۹۰۳ ۱.۱ % ۵۳۹,۳۱۵ ۲۸.۳۲ %
۵۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱,۵۳۰,۵۳۵ ۸۰.۰۳ % ۳۴۲,۶۰۹ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۸,۵۷۷ ۰.۹۷ % ۲۰,۶۱۰ ۱.۰۸ % ۵۴۶,۲۳۹ ۲۸.۵۶ %