صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۱,۳۹۷,۰۱۵ ۷۷.۴۴ % ۳۰۷,۷۴۶ ۱۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۷۲ ۴.۶۵ % ۱۵,۲۹۲ ۰.۸۵ % ۴۹۳,۷۱۲ ۲۷.۳۷ %
۶۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۱,۴۰۶,۷۲۸ ۷۸.۵۵ % ۳۰۷,۳۸۰ ۱۷.۱۶ % ۰ ۰ % ۶۳,۱۵۸ ۳.۵۳ % ۱۳,۷۱۶ ۰.۷۷ % ۴۹۳,۷۶۶ ۲۷.۵۷ %
۶۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۱,۴۰۸,۴۲۴ ۷۸.۵۷ % ۳۰۷,۲۵۷ ۱۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۶۳,۱۳۳ ۳.۵۲ % ۱۳,۷۱۰ ۰.۷۶ % ۴۹۴,۱۲۵ ۲۷.۵۷ %
۶۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۱,۳۹۵,۵۸۷ ۷۸.۱۲ % ۳۰۶,۹۵۶ ۱۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۷۰,۱۱۰ ۳.۹۲ % ۱۳,۷۰۳ ۰.۷۷ % ۴۹۵,۴۹۱ ۲۷.۷۴ %
۶۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱,۳۷۸,۵۰۵ ۷۸.۱۳ % ۲۸۶,۹۰۳ ۱۶.۲۶ % ۰ ۰ % ۸۳,۸۰۰ ۴.۷۵ % ۱۵,۲۶۵ ۰.۸۷ % ۴۹۳,۲۳۵ ۲۷.۹۵ %
۶۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۱,۳۸۶,۳۲۹ ۷۸.۹۵ % ۲۷۱,۶۲۳ ۱۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۸۶,۹۳۷ ۴.۹۵ % ۱۱,۰۹۶ ۰.۶۳ % ۴۹۶,۷۰۷ ۲۸.۲۹ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱,۳۸۶,۳۲۹ ۷۸.۹۵ % ۲۷۱,۶۲۳ ۱۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۸۶,۹۳۷ ۴.۹۵ % ۱۱,۰۹۱ ۰.۶۳ % ۴۹۶,۷۰۷ ۲۸.۲۹ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۱,۳۸۶,۳۲۹ ۷۸.۹۶ % ۲۷۱,۶۲۳ ۱۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۸۶,۷۸۷ ۴.۹۴ % ۱۱,۰۸۶ ۰.۶۳ % ۴۹۶,۷۰۷ ۲۸.۲۹ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۱,۳۷۶,۱۵۷ ۷۹.۲۳ % ۲۷۱,۳۱۵ ۱۵.۶۲ % ۰ ۰ % ۷۴,۷۸۵ ۴.۳۱ % ۱۴,۷۵۲ ۰.۸۵ % ۴۹۵,۰۷۴ ۲۸.۵ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱,۳۷۸,۵۹۳ ۷۹.۰۳ % ۲۷۱,۲۵۴ ۱۵.۵۵ % ۰ ۰ % ۸۴,۶۴۲ ۴.۸۵ % ۹,۹۲۶ ۰.۵۷ % ۴۹۴,۰۵۵ ۲۸.۳۲ %