صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۹۱ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱,۲۴۷,۵۷۳ ۸۳.۳۲ % ۲۰۰,۰۷۶ ۱۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۴۳,۹۱۶ ۲.۹۳ % ۵,۸۱۰ ۰.۳۹ % ۴۵۶,۶۲۴ ۳۰.۴۹ %
۹۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱,۲۴۶,۳۷۶ ۸۳.۶۶ % ۱۹۱,۱۸۷ ۱۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۴۴,۰۱۴ ۲.۹۵ % ۸,۱۸۷ ۰.۵۵ % ۴۵۷,۶۳۱ ۳۰.۷۲ %
۹۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱,۲۵۰,۱۰۰ ۸۳.۸۶ % ۱۸۱,۸۴۵ ۱۲.۲ % ۰ ۰ % ۳۷,۹۱۹ ۲.۵۴ % ۲۰,۸۵۸ ۱.۴ % ۴۵۸,۸۰۴ ۳۰.۷۸ %
۹۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ۱,۲۴۷,۵۲۸ ۸۴.۳۷ % ۱۸۱,۷۱۷ ۱۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۷۶ ۲.۸ % ۸,۰۵۸ ۰.۵۴ % ۴۶۲,۴۸۱ ۳۱.۲۸ %
۹۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ۱,۲۴۷,۵۲۸ ۸۴.۳۷ % ۱۸۱,۷۱۷ ۱۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۴۱,۳۷۶ ۲.۸ % ۸,۰۵۷ ۰.۵۴ % ۴۶۲,۴۸۱ ۳۱.۲۸ %
۹۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱,۲۴۹,۱۱۲ ۸۴.۵ % ۱۸۱,۷۱۷ ۱۲.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۶,۴۱۹ ۲.۴۶ % ۱۰,۹۷۰ ۰.۷۴ % ۴۶۲,۴۸۱ ۳۱.۲۹ %
۹۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۱,۲۵۷,۳۹۷ ۸۴.۸۹ % ۱۸۱,۵۱۳ ۱۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۳۳,۶۷۲ ۲.۲۷ % ۸,۶۳۷ ۰.۵۸ % ۴۶۴,۴۹۲ ۳۱.۳۶ %
۹۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱,۲۳۰,۲۱۷ ۸۳.۷۷ % ۱۸۱,۴۳۰ ۱۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۴۸,۳۱۵ ۳.۲۹ % ۸,۶۳۴ ۰.۵۹ % ۴۶۱,۰۰۵ ۳۱.۳۹ %
۹۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۱,۲۰۰,۱۰۸ ۸۲.۸۷ % ۱۸۱,۳۵۳ ۱۲.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۸,۱۰۸ ۴.۰۱ % ۸,۶۳۰ ۰.۶ % ۴۴۹,۳۳۱ ۳۱.۰۳ %
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۱,۲۲۰,۴۷۰ ۸۱.۷۱ % ۱۸۰,۹۷۸ ۱۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۸۳,۶۶۴ ۵.۶ % ۸,۶۲۶ ۰.۵۸ % ۴۵۶,۷۸۴ ۳۰.۵۸ %