صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۵۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۱,۵۲۷,۹۵۸ ۷۹.۷ % ۳۴۲,۳۲۳ ۱۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۹۷ ۱.۴۷ % ۱۸,۷۰۵ ۰.۹۸ % ۵۴۵,۸۹۹ ۲۸.۴۷ %
۵۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۱,۵۲۷,۹۵۸ ۷۹.۷ % ۳۴۲,۳۲۳ ۱۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۹۷ ۱.۴۷ % ۱۸,۶۹۵ ۰.۹۸ % ۵۴۵,۸۹۹ ۲۸.۴۷ %
۵۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۱,۵۲۷,۹۵۸ ۷۹.۷ % ۳۴۲,۳۲۳ ۱۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۸,۱۹۷ ۱.۴۷ % ۱۸,۶۸۵ ۰.۹۷ % ۵۴۵,۸۹۹ ۲۸.۴۷ %
۵۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱,۵۲۷,۹۵۸ ۷۹.۷۲ % ۳۴۲,۳۲۳ ۱۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۷,۷۰۲ ۱.۴۵ % ۱۸,۶۷۵ ۰.۹۷ % ۵۴۵,۸۹۹ ۲۸.۴۸ %
۵۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱,۴۹۴,۷۳۲ ۷۸.۵۸ % ۳۴۱,۷۵۳ ۱۷.۹۷ % ۰ ۰ % ۴۷,۱۱۰ ۲.۴۸ % ۱۸,۶۶۵ ۰.۹۸ % ۵۳۱,۵۰۹ ۲۷.۹۴ %
۵۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۱,۴۶۲,۳۱۲ ۷۷.۴۹ % ۳۳۸,۲۹۲ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۶۷,۳۸۶ ۳.۵۷ % ۱۹,۱۰۵ ۱.۰۱ % ۵۱۵,۷۴۹ ۲۷.۳۳ %
۵۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱,۴۰۸,۹۴۰ ۷۷.۰۹ % ۳۱۴,۶۶۷ ۱۷.۲۲ % ۰ ۰ % ۸۴,۹۰۷ ۴.۶۵ % ۱۹,۰۹۵ ۱.۰۴ % ۵۰۱,۴۲۱ ۲۷.۴۴ %
۵۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱,۳۸۷,۲۹۳ ۷۷.۰۱ % ۳۰۹,۴۱۶ ۱۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۸۵,۵۸۶ ۴.۷۵ % ۱۹,۰۸۵ ۱.۰۶ % ۴۹۳,۸۱۰ ۲۷.۴۱ %
۵۹ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۱,۳۹۷,۰۱۵ ۷۷.۴ % ۳۰۷,۷۴۶ ۱۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۴,۸۷۲ ۴.۷ % ۱۵,۳۰۷ ۰.۸۵ % ۴۹۳,۷۱۲ ۲۷.۳۵ %
۶۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۱,۳۹۷,۰۱۵ ۷۷.۴ % ۳۰۷,۷۴۶ ۱۷.۰۵ % ۰ ۰ % ۸۴,۸۷۲ ۴.۷ % ۱۵,۲۹۹ ۰.۸۵ % ۴۹۳,۷۱۲ ۲۷.۳۵ %