صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱۱۱ ۱۳۸۷/۰۲/۲۸ ۲,۷۷۹ ۱۶.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۷۸ ۸۳.۴ % ۶۱ ۰.۱۲ % ۲,۷۱۷ ۱۵.۸۸ %
۴۱۱۲ ۱۳۸۷/۰۲/۲۷ ۱,۰۲۷ ۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۹۷ ۰.۱۳ % ۱,۰۲۸ ۶.۷۱ %
۴۱۱۳ ۱۳۸۷/۰۲/۲۶ ۱,۰۲۷ ۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۹۷ ۰.۱۳ % ۱,۰۲۸ ۶.۷۱ %
۴۱۱۴ ۱۳۸۷/۰۲/۲۵ ۱,۰۲۷ ۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۹۷ ۰.۱۳ % ۱,۰۲۸ ۶.۷۱ %
۴۱۱۵ ۱۳۸۷/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۷۸ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۶ ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۸۵۶ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۷ ۱۳۸۷/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۳۴۳ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۸ ۱۳۸۷/۰۲/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۸۴ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۹ ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %