صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۸,۷۹۹,۷۰۵ ۲۶.۲۳ % ۱۷,۲۲۸,۴۳۳ ۵۱.۳۵ % ۶,۱۹۵,۹۵۳ ۱۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۵۰۱,۷۱۲ ۱.۵ % ۸۲۶,۱۳۵ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۸۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۸,۷۹۹,۷۰۵ ۲۶.۲۳ % ۱۷,۲۲۸,۴۲۰ ۵۱.۳۵ % ۶,۱۹۴,۶۲۴ ۱۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۴۹۹,۳۷۸ ۱.۴۹ % ۸۲۵,۸۲۰ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۸۳ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۸,۷۸۹,۷۳۹ ۲۶.۱۷ % ۱۷,۲۰۶,۵۲۷ ۵۱.۲۳ % ۶,۲۴۰,۵۹۶ ۱۸.۵۸ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۶۰۷ ۱.۵۶ % ۸۲۵,۰۰۶ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۸۴ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۸,۸۳۶,۶۰۶ ۲۶.۲۳ % ۱۷,۲۴۴,۷۵۰ ۵۱.۱۹ % ۶,۲۳۵,۷۷۳ ۱۸.۵۱ % ۰ ۰ % ۵۳۶,۱۰۳ ۱.۵۹ % ۸۳۵,۵۶۰ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۸۵ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۸,۷۳۵,۴۸۴ ۲۵.۹۹ % ۱۷,۲۶۰,۴۳۶ ۵۱.۳۶ % ۶,۲۲۶,۰۶۶ ۱۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۵۴۸,۷۷۶ ۱.۶۳ % ۸۳۵,۲۳۸ ۲.۴۹ % ۰ ۰ %
۸۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۸,۷۳۵,۴۸۴ ۲۶ % ۱۷,۲۶۰,۴۲۳ ۵۱.۳۶ % ۶,۲۲۴,۷۴۱ ۱۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۴۸,۱۳۹ ۱.۶۳ % ۸۳۴,۹۱۶ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۸۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۸,۷۳۵,۴۸۴ ۲۶ % ۱۷,۲۶۰,۴۱۰ ۵۱.۳۷ % ۶,۲۲۳,۴۱۸ ۱۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۵۴۳,۷۱۷ ۱.۶۲ % ۸۳۴,۵۹۵ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۸۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ ۸,۷۴۸,۶۱۵ ۲۶.۰۷ % ۱۷,۱۸۸,۳۷۸ ۵۱.۲۱ % ۶,۲۱۹,۹۶۵ ۱۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۵۶۵,۵۱۰ ۱.۶۹ % ۸۳۷,۸۳۵ ۲.۵ % ۰ ۰ %
۸۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۸,۷۷۳,۲۶۰ ۲۶.۰۴ % ۱۷,۱۸۷,۶۶۰ ۵۱.۰۱ % ۶,۲۲۸,۰۵۳ ۱۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۷۰,۰۴۸ ۱.۹۹ % ۸۳۳,۹۵۴ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۹۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۸,۸۲۱,۹۸۲ ۲۶.۰۹ % ۱۷,۱۹۸,۴۳۳ ۵۰.۸۵ % ۶,۲۲۶,۲۴۹ ۱۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۷۳۷,۲۶۴ ۲.۱۸ % ۸۳۳,۶۳۴ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %