صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ۹,۷۳۱,۴۰۴ ۲۷.۱۸ % ۱۸,۵۸۲,۱۵۸ ۵۱.۹۱ % ۶,۰۳۵,۹۳۶ ۱۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۸۱۹,۴۴۹ ۲.۲۹ % ۶۳۲,۰۸۳ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۹,۷۳۱,۴۰۴ ۲۷.۱۸ % ۱۸,۵۸۲,۱۴۴ ۵۱.۹۱ % ۶,۰۳۴,۶۹۷ ۱۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۸۱۸,۹۲۹ ۲.۲۹ % ۶۳۱,۸۷۷ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ ۹,۷۳۱,۴۰۴ ۲۷.۱۹ % ۱۸,۵۸۲,۱۳۱ ۵۱.۹۱ % ۶,۰۳۳,۴۶۰ ۱۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۸۱۶,۲۳۲ ۲.۲۸ % ۶۳۱,۶۲۹ ۱.۷۶ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ ۹,۶۰۵,۷۰۹ ۲۷.۱۱ % ۱۸,۳۷۰,۹۳۱ ۵۱.۸۴ % ۵,۹۸۶,۴۲۸ ۱۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۸۵,۷۶۲ ۲.۲۲ % ۶۸۸,۴۰۴ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ ۹,۶۰۵,۷۰۹ ۲۷.۱۱ % ۱۸,۳۷۰,۹۱۸ ۵۱.۸۵ % ۵,۹۸۵,۱۹۲ ۱۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۸۲,۸۰۸ ۲.۲۱ % ۶۸۸,۱۵۷ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ ۹,۶۰۵,۷۰۹ ۲۷.۱۱ % ۱۸,۳۷۵,۰۵۰ ۵۱.۸۷ % ۵,۹۸۳,۹۵۸ ۱۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۷۷۹,۹۶۱ ۲.۲ % ۶۸۴,۳۴۲ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ ۹,۶۶۷,۴۷۷ ۲۷.۳۲ % ۱۸,۲۶۶,۷۴۵ ۵۱.۶۳ % ۶,۰۰۸,۶۶۹ ۱۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۷۵۶,۶۱۰ ۲.۱۴ % ۶۸۴,۰۹۸ ۱.۹۳ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ ۹,۶۷۲,۸۷۱ ۲۷.۳۶ % ۱۸,۲۲۲,۵۴۲ ۵۱.۵۶ % ۶,۰۰۷,۷۱۶ ۱۷ % ۰ ۰ % ۷۸۰,۰۸۶ ۲.۲۱ % ۶۶۴,۴۴۴ ۱.۸۸ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ ۹,۸۰۳,۷۵۹ ۲۷.۵۹ % ۱۸,۳۵۷,۸۹۷ ۵۱.۶۷ % ۶,۰۰۳,۰۶۰ ۱۶.۹ % ۰ ۰ % ۸۱۷,۱۴۱ ۲.۳ % ۵۴۷,۷۶۷ ۱.۵۴ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۹,۷۹۵,۰۳۱ ۲۷.۵۲ % ۱۸,۳۷۷,۷۴۷ ۵۱.۶۴ % ۶,۲۱۸,۲۶۰ ۱۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۶۳۷,۴۲۳ ۱.۷۹ % ۵۶۱,۴۲۴ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %