صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱۰,۹۵۶,۹۶۵ ۲۶.۱۵ % ۲۲,۶۴۴,۷۲۰ ۵۴.۰۳ % ۶,۴۷۷,۸۷۱ ۱۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۶,۵۲۰ ۳.۱۲ % ۵۲۰,۳۷۸ ۱.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱۱,۰۶۱,۰۷۱ ۲۶.۳۱ % ۲۲,۶۳۹,۱۸۳ ۵۳.۸۴ % ۶,۴۴۴,۹۷۷ ۱۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۹,۸۵۵ ۳.۲۸ % ۵۲۰,۰۸۸ ۱.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱۱,۰۹۲,۷۳۷ ۲۶.۲۸ % ۲۲,۷۳۷,۹۶۶ ۵۳.۸۶ % ۶,۵۱۲,۰۹۰ ۱۵.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۹,۳۶۴ ۳.۲ % ۵۱۹,۷۹۹ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱۰,۹۳۵,۰۴۷ ۲۶.۱۱ % ۲۲,۵۷۳,۵۴۵ ۵۳.۸۹ % ۶,۵۰۵,۷۴۵ ۱۵.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۹,۰۷۵ ۳.۲۴ % ۵۱۱,۸۰۹ ۱.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱۰,۷۸۳,۹۷۷ ۲۵.۹۱ % ۲۲,۳۱۲,۷۴۱ ۵۳.۶۱ % ۶,۳۳۷,۵۷۱ ۱۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۴,۴۸۴ ۴.۰۲ % ۵۱۱,۵۲۵ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱۰,۷۸۳,۹۷۷ ۲۵.۹۱ % ۲۲,۳۱۲,۷۲۸ ۵۳.۶۲ % ۶,۳۳۶,۳۲۶ ۱۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۱,۶۱۴ ۴.۰۲ % ۵۱۱,۲۴۱ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ ۱۰,۷۸۳,۹۷۷ ۲۵.۹۳ % ۲۲,۳۱۲,۷۱۴ ۵۳.۶۴ % ۶,۳۳۵,۰۸۲ ۱۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۵۰,۵۵۶ ۳.۹۷ % ۵۱۰,۹۵۸ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ۱۰,۷۸۳,۹۷۷ ۲۵.۹۳ % ۲۲,۳۱۲,۷۱۴ ۵۳.۶۵ % ۶,۳۳۳,۸۳۹ ۱۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۹,۲۸۴ ۳.۹۷ % ۵۱۰,۶۷۵ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ ۱۰,۷۸۳,۹۷۷ ۲۵.۹۳ % ۲۲,۳۱۲,۷۱۴ ۵۳.۶۶ % ۶,۳۳۲,۵۹۷ ۱۵.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۳,۳۹۷ ۳.۹۵ % ۵۱۰,۳۹۲ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ ۱۰,۷۸۱,۰۸۴ ۲۶.۱ % ۲۲,۲۱۲,۱۰۵ ۵۳.۷۶ % ۶,۱۶۵,۲۱۹ ۱۴.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۲,۹۷۳ ۳.۹۸ % ۵۱۰,۱۱۰ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %