صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ ۱۰,۴۹۸,۷۳۲ ۲۶.۸۵ % ۲۱,۰۲۸,۴۹۸ ۵۳.۷۷ % ۶,۱۱۳,۲۸۰ ۱۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۸۴۸,۶۳۹ ۲.۱۷ % ۶۱۵,۷۲۵ ۱.۵۷ % ۰ ۰ %
۴۲ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ ۱۰,۴۲۳,۲۰۲ ۲۶.۸۹ % ۲۰,۷۷۴,۵۶۳ ۵۳.۶۱ % ۶,۱۱۰,۳۵۷ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۸۳۱,۷۲۲ ۲.۱۵ % ۶۱۵,۵۱۳ ۱.۵۹ % ۰ ۰ %
۴۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ۱۰,۵۴۹,۰۵۰ ۲۷.۱۸ % ۲۰,۷۷۷,۱۶۵ ۵۳.۵۳ % ۶,۱۰۵,۵۰۱ ۱۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۶۵,۱۵۶ ۱.۹۷ % ۶۱۵,۳۰۲ ۱.۵۹ % ۰ ۰ %
۴۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ ۱۰,۵۴۹,۰۵۰ ۲۷.۱۸ % ۲۰,۷۷۷,۱۶۵ ۵۳.۵۴ % ۶,۱۰۴,۲۴۲ ۱۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۶۴,۰۵۳ ۱.۹۷ % ۶۱۵,۰۹۰ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %
۴۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ ۱۰,۵۴۹,۰۵۰ ۲۷.۱۹ % ۲۰,۷۷۷,۱۳۷ ۵۳.۵۴ % ۶,۱۰۲,۹۸۵ ۱۵.۷۳ % ۰ ۰ % ۷۵۷,۳۳۳ ۱.۹۵ % ۶۱۴,۸۸۰ ۱.۵۸ % ۰ ۰ %
۴۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱۰,۵۵۳,۸۵۶ ۲۷.۱۷ % ۲۰,۸۳۹,۶۶۰ ۵۳.۶۶ % ۶,۰۹۸,۱۴۰ ۱۵.۷ % ۰ ۰ % ۷۱۳,۹۹۵ ۱.۸۴ % ۶۳۵,۲۱۲ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۴۷ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۱۰,۵۴۷,۳۱۲ ۲۷.۲۷ % ۲۰,۶۳۸,۷۲۶ ۵۳.۳۷ % ۶,۰۷۹,۷۷۱ ۱۵.۷۲ % ۰ ۰ % ۷۷۳,۴۱۶ ۲ % ۶۳۵,۰۰۱ ۱.۶۴ % ۰ ۰ %
۴۸ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱۰,۴۸۹,۵۱۳ ۲۷.۲ % ۲۰,۵۰۵,۲۳۸ ۵۳.۱۸ % ۶,۰۷۵,۴۶۶ ۱۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۸۵۵,۰۸۶ ۲.۲۲ % ۶۳۴,۷۹۱ ۱.۶۵ % ۰ ۰ %
۴۹ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۱۰,۲۶۳,۴۵۶ ۲۷.۲ % ۱۹,۹۰۰,۴۱۴ ۵۲.۷۳ % ۶,۰۶۶,۰۶۹ ۱۶.۰۸ % ۰ ۰ % ۸۷۱,۳۰۷ ۲.۳۱ % ۶۳۴,۵۸۱ ۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۵۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۱۰,۲۶۳,۴۵۶ ۲۷.۲ % ۱۹,۹۰۰,۴۰۰ ۵۲.۷۴ % ۶,۰۶۴,۸۱۷ ۱۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۸۷۱,۰۲۵ ۲.۳۱ % ۶۳۴,۳۷۲ ۱.۶۸ % ۰ ۰ %