صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ ۸,۸۴۵,۵۹۰ ۲۶.۰۸ % ۱۷,۲۶۹,۸۸۱ ۵۰.۹۱ % ۶,۲۲۱,۹۵۶ ۱۸.۳۴ % ۰ ۰ % ۷۴۵,۴۶۱ ۲.۲ % ۸۳۹,۴۳۸ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۹۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ ۸,۸۶۵,۰۶۱ ۲۶.۰۹ % ۱۷,۳۱۴,۱۹۹ ۵۰.۹۵ % ۶,۲۲۱,۲۸۴ ۱۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۴۳,۵۸۷ ۲.۱۹ % ۸۳۹,۱۱۲ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۹۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ ۸,۸۶۵,۰۶۱ ۲۶.۰۹ % ۱۷,۳۱۴,۱۹۹ ۵۰.۹۵ % ۶,۲۱۹,۹۶۴ ۱۸.۳ % ۰ ۰ % ۷۴۲,۳۰۳ ۲.۱۸ % ۸۳۸,۷۸۶ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۹۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ۸,۸۶۵,۰۶۱ ۲۶.۱ % ۱۷,۳۱۴,۱۸۶ ۵۰.۹۷ % ۶,۲۱۸,۶۴۵ ۱۸.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۳۱,۱۰۶ ۲.۱۵ % ۸۳۸,۴۶۰ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۹۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ ۸,۸۶۶,۴۹۱ ۲۶.۰۹ % ۱۷,۳۰۵,۴۸۵ ۵۰.۹۳ % ۶,۲۱۱,۶۹۱ ۱۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۵۹,۶۱۷ ۲.۲۴ % ۸۳۸,۱۳۵ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۹۶ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ ۸,۸۶۶,۴۹۱ ۲۶.۰۹ % ۱۷,۳۰۵,۴۷۱ ۵۰.۹۴ % ۶,۲۱۰,۳۷۴ ۱۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۵۸,۱۰۴ ۲.۲۳ % ۸۳۷,۸۱۰ ۲.۴۷ % ۰ ۰ %
۹۷ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ ۸,۸۲۸,۲۷۱ ۲۶.۰۳ % ۱۷,۲۷۳,۰۹۶ ۵۰.۹۳ % ۶,۲۰۲,۲۰۶ ۱۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۷۸۰,۰۱۳ ۲.۳ % ۸۳۳,۲۹۸ ۲.۴۶ % ۰ ۰ %
۹۸ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۸,۸۴۴,۷۳۷ ۲۶.۰۱ % ۱۷,۳۱۸,۴۵۱ ۵۰.۹۴ % ۶,۲۱۰,۸۸۶ ۱۸.۲۷ % ۰ ۰ % ۷۸۴,۹۲۱ ۲.۳۱ % ۸۴۳,۳۵۴ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۹۹ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۸,۸۴۸,۵۵۹ ۲۶.۰۷ % ۱۷,۲۴۸,۳۰۹ ۵۰.۸۲ % ۶,۲۰۶,۴۶۰ ۱۸.۲۹ % ۰ ۰ % ۷۹۳,۱۵۰ ۲.۳۴ % ۸۴۳,۰۲۶ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %
۱۰۰ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۸,۸۴۸,۵۵۹ ۲۶.۰۷ % ۱۷,۲۴۸,۲۹۶ ۵۰.۸۳ % ۶,۲۰۵,۱۴۸ ۱۸.۲۸ % ۰ ۰ % ۷۹۲,۴۴۴ ۲.۳۴ % ۸۴۲,۶۹۹ ۲.۴۸ % ۰ ۰ %