صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۱۰,۲۶۳,۴۵۶ ۲۷.۲ % ۱۹,۹۰۰,۳۸۷ ۵۲.۷۴ % ۶,۰۶۳,۵۶۶ ۱۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۸۶۹,۸۵۶ ۲.۳۱ % ۶۳۴,۱۶۳ ۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۰,۲۶۳,۴۵۶ ۲۷.۲۱ % ۱۹,۹۰۰,۳۷۴ ۵۲.۷۵ % ۶,۰۶۲,۳۱۶ ۱۶.۰۷ % ۰ ۰ % ۸۶۳,۸۲۵ ۲.۲۹ % ۶۳۳,۹۵۳ ۱.۶۸ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۰,۱۵۲,۵۷۱ ۲۷.۱۲ % ۱۹,۶۴۶,۰۳۱ ۵۲.۴۹ % ۶,۰۵۴,۱۲۱ ۱۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۹۴۳,۰۴۷ ۲.۵۲ % ۶۳۳,۷۴۵ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱۰,۲۱۹,۸۴۷ ۲۷.۳۸ % ۱۹,۴۹۶,۲۱۷ ۵۲.۲۲ % ۶,۰۴۴,۹۰۱ ۱۶.۱۹ % ۰ ۰ % ۹۳۵,۹۹۴ ۲.۵۱ % ۶۳۳,۵۳۶ ۱.۷ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۱۰,۱۸۸,۸۶۷ ۲۷.۶۲ % ۱۹,۱۳۴,۹۹۹ ۵۱.۸۷ % ۶,۰۴۳,۶۵۴ ۱۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۸۸۷,۶۶۸ ۲.۴۱ % ۶۳۳,۳۲۸ ۱.۷۲ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱۰,۰۸۶,۷۱۱ ۲۷.۶۳ % ۱۸,۸۹۶,۶۰۱ ۵۱.۷۵ % ۶,۰۴۴,۱۱۴ ۱۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۸۴۹,۸۰۰ ۲.۳۳ % ۶۳۳,۱۲۰ ۱.۷۳ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ ۹,۷۳۱,۴۰۴ ۲۷.۱۸ % ۱۸,۵۸۲,۱۹۸ ۵۱.۸۹ % ۶,۰۴۰,۹۰۳ ۱۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۸۲۲,۲۹۲ ۲.۳ % ۶۳۲,۹۱۲ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ ۹,۷۳۱,۴۰۴ ۲۷.۱۸ % ۱۸,۵۸۲,۱۹۸ ۵۱.۸۹ % ۶,۰۳۹,۶۵۹ ۱۶.۸۷ % ۰ ۰ % ۸۲۱,۶۰۸ ۲.۲۹ % ۶۳۲,۷۰۵ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ ۹,۷۳۱,۴۰۴ ۲۷.۱۸ % ۱۸,۵۸۲,۱۸۴ ۵۱.۹ % ۶,۰۳۸,۴۱۷ ۱۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۸۲۰,۹۸۱ ۲.۲۹ % ۶۳۲,۴۹۷ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ ۹,۷۳۱,۴۰۴ ۲۷.۱۸ % ۱۸,۵۸۲,۱۷۱ ۵۱.۹ % ۶,۰۳۷,۱۷۶ ۱۶.۸۶ % ۰ ۰ % ۸۲۰,۳۶۵ ۲.۲۹ % ۶۳۲,۲۹۰ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %