صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1402/01/08 5,378,404 5,342,030 5,342,030 0 47,630 22,623,682 3,141 12,658,863 9,964,819 53,232,365,485,170
2 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1402/01/07 5,359,269 5,322,876 5,322,876 0 21,728 22,576,052 4,781 12,655,722 9,920,330 52,804,682,002,311
3 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1402/01/06 5,358,024 5,322,003 5,322,003 0 20,984 22,554,324 1,564 12,650,941 9,903,383 52,705,833,549,345
4 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1402/01/05 5,344,172 5,308,223 5,308,223 0 0 22,533,340 0 12,649,377 9,883,963 52,466,281,950,816
5 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1402/01/04 5,289,489 5,253,917 5,253,917 0 0 22,533,340 0 12,649,377 9,883,963 51,929,517,142,505
6 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1402/01/03 5,289,625 5,254,053 5,254,053 0 0 22,533,340 0 12,649,377 9,883,963 51,930,863,512,979
7 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1402/01/02 5,289,764 5,254,191 5,254,191 0 0 22,533,340 0 12,649,377 9,883,963 51,932,233,742,995
8 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1402/01/01 5,289,893 5,254,320 5,254,320 0 0 22,533,340 0 12,649,377 9,883,963 51,933,508,985,322
9 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/12/29 5,290,104 5,254,532 5,254,532 0 22,787 22,533,340 2,682 12,649,377 9,883,963 51,935,597,839,496
10 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/12/28 5,289,520 5,253,875 5,253,875 0 77,058 22,510,553 6,379 12,646,695 9,863,858 51,823,475,804,309
11 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/12/27 5,181,187 5,146,041 5,146,041 0 0 22,433,495 0 12,640,316 9,793,179 50,396,100,660,943
12 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/12/26 4,930,923 4,897,509 4,897,509 0 0 22,433,495 0 12,640,316 9,793,179 47,962,184,513,139
13 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/12/25 4,930,465 4,897,051 4,897,051 0 9,224 22,433,495 5,750 12,640,316 9,793,179 47,957,701,299,769
14 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/12/24 4,936,386 4,902,960 4,902,960 0 46,368 22,424,271 8,395 12,634,566 9,789,705 47,998,533,500,029
15 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/12/23 4,796,972 4,764,380 4,764,380 0 13,094 22,377,903 82,873 12,626,171 9,751,732 46,460,961,381,133
16 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/12/22 4,790,722 4,758,367 4,758,367 0 9,213 22,364,809 24,891 12,543,298 9,821,511 46,734,356,018,260
17 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/12/21 4,791,253 4,758,990 4,758,990 0 7,748 22,355,596 3,062 12,518,407 9,837,189 46,815,084,689,076
18 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/12/20 4,878,348 4,845,466 4,845,466 0 0 22,347,848 0 12,515,345 9,832,503 47,643,061,232,269
19 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/12/19 4,885,029 4,852,120 4,852,120 0 0 22,347,848 0 12,515,345 9,832,503 47,708,481,048,957
20 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/12/18 4,885,162 4,852,252 4,852,252 0 0 22,347,848 0 12,515,345 9,832,503 47,709,785,325,100