صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/12/12 2,295,233 2,282,941 0 261 10,557,262 55,269 2,539,024 8,018,238 18,305,160,529,684
2 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/12/11 2,281,713 2,269,608 0 2,469 10,557,001 57,261 2,483,755 8,073,246 18,323,102,198,094
3 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/12/10 2,275,227 2,263,240 0 165 10,554,532 8,682 2,426,494 8,128,038 18,395,701,263,620
4 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/12/09 2,298,437 2,286,279 0 0 10,554,367 0 2,417,812 8,136,555 18,602,434,582,826
5 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/12/08 2,316,090 2,303,838 0 0 10,554,367 0 2,417,812 8,136,555 18,745,307,476,106
6 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/12/07 2,316,083 2,303,831 0 1,022 10,554,367 3,728 2,417,812 8,136,555 18,745,246,621,430
7 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/12/06 2,316,066 2,303,818 0 314 10,553,345 26,560 2,414,084 8,139,261 18,751,374,144,163
8 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/12/05 2,321,405 2,309,182 0 345 10,553,031 2,876 2,387,524 8,165,507 18,855,640,589,514
9 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/12/04 2,324,004 2,311,776 0 3,979 10,552,686 8,073 2,384,648 8,168,038 18,882,671,044,961
10 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/12/03 2,344,500 2,332,136 0 868 10,548,707 4,170 2,376,575 8,172,132 19,058,523,631,157
11 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/12/02 2,364,561 2,352,068 0 0 10,547,839 0 2,372,405 8,175,434 19,229,174,340,204
12 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/12/01 2,385,174 2,372,538 0 0 10,547,839 0 2,372,405 8,175,434 19,396,526,946,801
13 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/11/30 2,385,171 2,372,535 0 12,313 10,547,839 1,967 2,372,405 8,175,434 19,396,500,535,343
14 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/11/29 2,384,378 2,371,725 0 4,096 10,535,526 3,259 2,370,438 8,165,088 19,365,347,022,868
15 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/11/28 2,394,836 2,382,105 0 5,554 10,531,430 2,663 2,367,179 8,164,251 19,448,104,024,611
16 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/11/27 2,418,757 2,405,893 0 4,925 10,525,876 3,927 2,364,516 8,161,360 19,635,356,227,685
17 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/11/26 2,440,518 2,427,550 0 11,634 10,520,951 4,042 2,360,589 8,160,362 19,809,690,157,012
18 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/11/25 2,448,387 2,435,357 0 0 10,509,317 0 2,356,547 8,152,770 19,854,907,364,037
19 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/11/24 2,379,037 2,366,544 0 0 10,509,317 0 2,356,547 8,152,770 19,293,889,154,632
20 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1399/11/23 2,379,014 2,366,522 0 0 10,509,317 0 2,356,547 8,152,770 19,293,706,272,847