صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/20 2,329,160 2,315,566 2,319,326 3,760 672 10,820,069 259,070 3,347,753 7,472,316 17,302,639,498,650
2 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/19 2,316,856 2,303,794 2,307,430 3,636 588 10,819,397 3,750 3,088,683 7,730,714 17,809,975,732,366
3 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/18 2,350,500 2,337,213 2,337,213 0 0 10,818,809 0 3,084,933 7,733,876 18,075,715,579,106
4 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/17 2,362,169 2,348,796 2,348,796 0 0 10,818,809 0 3,084,933 7,733,876 18,165,300,100,921
5 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/16 2,362,169 2,348,797 2,348,797 0 645 10,818,809 8,675 3,084,933 7,733,876 18,165,300,987,133
6 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/15 2,362,139 2,348,781 2,348,781 0 0 10,818,164 0 3,076,258 7,741,906 18,184,038,258,028
7 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/14 2,375,427 2,361,977 2,361,977 0 378 10,818,164 10,885 3,076,258 7,741,906 18,286,203,484,817
8 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/13 2,375,401 2,361,969 2,361,969 0 352 10,817,786 3,725 3,065,373 7,752,413 18,310,961,131,530
9 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/12 2,403,991 2,390,252 2,390,252 0 2,251 10,817,434 414 3,061,648 7,755,786 18,538,285,190,464
10 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/11 2,438,931 2,424,946 2,424,946 0 0 10,815,183 0 3,061,234 7,753,949 18,802,909,592,237
11 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/10 2,462,697 2,448,547 2,448,547 0 0 10,815,183 0 3,061,234 7,753,949 18,985,906,033,819
12 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/09 2,462,670 2,448,519 2,448,519 0 3,471 10,815,183 634 3,061,234 7,753,949 18,985,692,961,020
13 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/08 2,462,641 2,448,485 2,448,485 0 284 10,811,712 6,891 3,060,600 7,751,112 18,978,484,939,980
14 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/07 2,455,214 2,441,120 2,441,120 0 109 10,811,428 9,629 3,053,709 7,757,719 18,937,526,587,297
15 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/06 2,413,218 2,399,437 2,399,437 0 146 10,811,319 9,490 3,044,080 7,767,239 18,636,998,986,894
16 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/05 2,404,415 2,390,688 2,390,688 0 121 10,811,173 48,370 3,034,590 7,776,583 18,591,379,772,438
17 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/04 2,428,359 2,414,561 2,414,561 0 0 10,811,052 0 2,986,220 7,824,832 18,893,533,063,239
18 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/03 2,443,596 2,429,851 2,429,851 0 0 10,811,052 0 2,986,220 7,824,832 19,013,175,290,248
19 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/02 2,443,559 2,429,814 2,429,814 0 94 10,811,052 15,273 2,986,220 7,824,832 19,012,882,615,391
20 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/02/01 2,443,494 2,429,775 2,429,775 0 721 10,810,958 8,204 2,970,947 7,840,011 19,049,459,554,500