صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/23 3,345,073 3,327,412 3,327,412 0 57,912 14,606,004 32,352 3,816,675 10,789,329 35,900,547,946,501
2 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/22 3,297,382 3,280,043 3,280,043 0 18,825 14,548,092 2,234 3,784,323 10,763,769 35,305,626,164,754
3 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/21 3,307,115 3,289,690 3,289,690 0 22,006 14,529,267 1,941 3,782,089 10,747,178 35,354,882,094,238
4 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/20 3,362,993 3,345,152 3,345,152 0 0 14,507,261 0 3,780,148 10,727,113 35,883,823,551,966
5 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/19 3,352,860 3,335,065 3,335,065 0 0 14,507,261 0 3,780,148 10,727,113 35,775,621,791,740
6 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/18 3,352,859 3,335,064 3,335,064 0 67,074 14,507,261 12,307 3,780,148 10,727,113 35,775,607,472,871
7 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/17 3,352,805 3,334,919 3,334,919 0 47,774 14,440,187 2,222 3,767,841 10,672,346 35,591,407,931,753
8 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/16 3,349,575 3,331,650 3,331,650 0 47,535 14,392,413 1,720 3,765,619 10,626,794 35,404,762,220,109
9 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/15 3,382,383 3,364,174 3,364,174 0 153,491 14,344,878 5,512 3,763,899 10,580,979 35,596,254,805,408
10 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/14 3,400,367 3,381,785 3,381,785 0 20,202 14,191,387 34,661 3,758,387 10,433,000 35,282,162,458,903
11 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/13 3,416,376 3,397,744 3,397,744 0 0 14,171,185 0 3,723,726 10,447,459 35,497,786,981,519
12 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/12 3,385,963 3,367,571 3,367,571 0 0 14,171,185 0 3,723,726 10,447,459 35,182,559,136,233
13 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/11 3,385,983 3,367,592 3,367,592 0 32,346 14,171,185 16,706 3,723,726 10,447,459 35,182,774,870,204
14 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/10 3,385,919 3,367,499 3,367,499 0 43,086 14,138,839 36,370 3,707,020 10,431,819 35,129,144,052,552
15 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/09 3,334,979 3,316,989 3,316,989 0 65,571 14,095,753 23,838 3,670,650 10,425,103 34,579,950,963,251
16 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/08 3,375,996 3,357,768 3,357,768 0 87,330 14,030,182 2,452 3,646,812 10,383,370 34,864,951,090,207
17 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/07 3,489,147 3,470,071 3,470,071 0 136,227 13,942,852 4,231 3,644,360 10,298,492 35,736,501,546,645
18 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/06 3,496,092 3,476,717 3,476,717 0 0 13,806,625 0 3,640,129 10,166,496 35,346,026,042,318
19 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/05 3,459,743 3,440,697 3,440,697 0 0 13,806,625 0 3,640,129 10,166,496 34,979,829,309,509
20 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/06/04 3,459,742 3,440,695 3,440,695 0 74,593 13,806,625 1,921 3,640,129 10,166,496 34,979,813,210,874