صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/14 3,636,355 3,615,945 3,615,945 0 0 18,591,510 0 7,213,833 11,377,593 41,140,745,777,932
2 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/13 3,636,297 3,615,886 3,615,886 0 108,721 18,591,510 113,048 7,213,833 11,377,593 41,140,082,412,948
3 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/12 3,636,618 3,616,152 3,616,152 0 3,561 18,482,789 6,823 7,100,785 11,382,004 41,159,051,388,573
4 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/11 3,614,694 3,594,392 3,594,392 0 228,865 18,479,228 254,164 7,093,962 11,385,266 40,923,107,307,180
5 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/10 3,601,541 3,581,205 3,581,205 0 5,977 18,250,363 11,469 6,839,798 11,410,565 40,863,574,683,541
6 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/09 3,593,974 3,573,697 3,573,697 0 6,864 18,244,386 13,429 6,828,329 11,416,057 40,797,532,960,020
7 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/08 3,615,634 3,595,217 3,595,217 0 0 18,237,522 0 6,814,900 11,422,622 41,066,808,292,380
8 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/07 3,598,197 3,577,903 3,577,903 0 0 18,237,522 0 6,814,900 11,422,622 40,869,036,944,817
9 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/06 3,598,132 3,577,838 3,577,838 0 12,068 18,237,522 22,505 6,814,900 11,422,622 40,868,293,901,808
10 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/05 3,598,019 3,577,744 3,577,744 0 16,983 18,225,454 18,674 6,792,395 11,433,059 40,904,558,279,493
11 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/04 3,585,322 3,565,171 3,565,171 0 5,264 18,208,471 13,349 6,773,721 11,434,750 40,766,841,707,606
12 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/03 3,586,930 3,566,806 3,566,806 0 2,236 18,203,207 34,220 6,760,372 11,442,835 40,814,369,055,624
13 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/02 3,637,369 3,616,991 3,616,991 0 4,425 18,200,971 7,087 6,726,152 11,474,819 41,504,320,591,660
14 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/05/01 3,663,623 3,643,093 3,643,093 0 0 18,196,546 0 6,719,065 11,477,481 41,813,530,951,072
15 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/04/31 3,643,912 3,623,342 3,623,342 0 0 18,196,546 0 6,719,065 11,477,481 41,586,841,282,957
16 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/04/30 3,643,649 3,623,080 3,623,080 0 10,124 18,196,546 15,755 6,719,065 11,477,481 41,583,826,924,746
17 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/04/29 3,643,523 3,622,946 3,622,946 0 5,014 18,186,422 12,279 6,703,310 11,483,112 41,602,694,370,888
18 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/04/28 3,627,493 3,606,916 3,606,916 0 0 18,181,408 0 6,691,031 11,490,377 41,444,829,416,617
19 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/04/27 3,627,814 3,607,232 3,607,232 0 6,229 18,181,408 20,562 6,691,031 11,490,377 41,448,454,034,583
20 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1401/04/26 3,627,727 3,607,170 3,607,170 0 3,432 18,175,179 4,510 6,670,469 11,504,710 41,499,443,695,530