صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/09/12 3,277,826 3,260,425 3,260,425 0 0 15,811,524 0 4,368,387 11,443,137 37,309,484,797,822
2 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/09/11 3,277,790 3,260,389 3,260,389 0 20,486 15,811,524 9,704 4,368,387 11,443,137 37,309,076,123,166
3 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/09/10 3,277,729 3,260,311 3,260,311 0 5,260 15,791,038 4,239 4,358,683 11,432,355 37,273,036,675,898
4 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/09/09 3,310,935 3,293,309 3,293,309 0 8,768 15,785,778 10,563 4,354,444 11,431,334 37,646,910,377,918
5 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/09/08 3,318,938 3,301,278 3,301,278 0 21,862 15,777,010 13,265 4,343,881 11,433,129 37,743,935,149,182
6 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/09/07 3,319,652 3,301,996 3,301,996 0 46,572 15,755,148 5,817 4,330,616 11,424,532 37,723,763,834,915
7 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/09/06 3,324,289 3,306,555 3,306,555 0 0 15,708,576 0 4,324,799 11,383,777 37,641,081,545,028
8 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/09/05 3,369,781 3,351,775 3,351,775 0 0 15,708,576 0 4,324,799 11,383,777 38,155,856,857,514
9 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/09/04 3,369,758 3,351,752 3,351,752 0 20,434 15,708,576 6,679 4,324,799 11,383,777 38,155,595,531,667
10 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/09/03 3,369,245 3,351,217 3,351,217 0 16,097 15,688,142 3,886 4,318,120 11,370,022 38,103,412,930,476
11 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/09/02 3,385,194 3,367,046 3,367,046 0 10,488 15,672,045 8,275 4,314,234 11,357,811 38,242,268,251,370
12 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/09/01 3,392,940 3,374,756 3,374,756 0 18,835 15,661,557 13,120 4,305,959 11,355,598 38,322,368,358,208
13 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/08/30 3,354,385 3,336,457 3,336,457 0 15,040 15,642,722 1,922 4,292,839 11,349,883 37,868,392,173,113
14 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/08/29 3,350,938 3,332,991 3,332,991 0 0 15,627,682 0 4,290,917 11,336,765 37,785,334,304,141
15 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/08/28 3,414,306 3,395,940 3,395,940 0 0 15,627,682 0 4,290,917 11,336,765 38,498,977,218,735
16 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/08/27 3,413,987 3,395,621 3,395,621 0 17,502 15,627,682 8,159 4,290,917 11,336,765 38,495,361,557,510
17 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/08/26 3,416,923 3,398,543 3,398,543 0 13,266 15,610,180 56,608 4,282,758 11,327,422 38,496,725,709,904
18 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/08/25 3,411,989 3,393,727 3,393,727 0 40,368 15,596,914 12,445 4,226,150 11,370,764 38,589,265,097,538
19 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/08/24 3,423,492 3,405,098 3,405,098 0 27,190 15,556,546 11,041 4,213,705 11,342,841 38,623,482,052,859
20 صندوق سرمایه گذری مشترک پیشتاز 1400/08/23 3,469,446 3,450,706 3,450,706 0 43,586 15,529,356 3,305 4,202,664 11,326,692 39,085,079,886,573