صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/09/04 3,799,473 3,776,357 3,776,357 0 0 19,907,088 0 9,460,858 10,446,230 39,448,688,657,100
2 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/09/03 3,799,549 3,776,433 3,776,433 0 4,989 19,907,088 10,748 9,460,858 10,446,230 39,449,492,099,568
3 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/09/02 3,799,597 3,776,493 3,776,493 0 8,220 19,902,099 3,713 9,450,110 10,451,989 39,471,867,744,227
4 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/09/01 3,798,908 3,775,791 3,775,791 0 20,386 19,893,879 12,090 9,446,397 10,447,482 39,447,510,251,967
5 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/30 3,798,329 3,775,195 3,775,195 0 3,961 19,873,493 16,586 9,434,307 10,439,186 39,409,964,557,318
6 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/29 3,792,957 3,769,874 3,769,874 0 5,883 19,869,532 3,826 9,417,721 10,451,811 39,402,014,621,419
7 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/28 3,777,889 3,754,902 3,754,902 0 0 19,863,649 0 9,413,895 10,449,754 39,237,800,382,202
8 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/27 3,823,038 3,799,741 3,799,741 0 0 19,863,649 0 9,413,895 10,449,754 39,706,362,029,240
9 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/26 3,823,037 3,799,741 3,799,741 0 6,649 19,863,649 10,343 9,413,895 10,449,754 39,706,360,935,736
10 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/25 3,823,655 3,800,367 3,800,367 0 11,526 19,857,000 22,155 9,403,552 10,453,448 39,726,934,281,179
11 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/24 3,815,297 3,792,087 3,792,087 0 219,119 19,845,474 8,902 9,381,397 10,464,077 39,680,692,838,309
12 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/23 3,805,332 3,781,712 3,781,712 0 26,428 19,626,355 13,715 9,372,495 10,253,860 38,777,149,744,688
13 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/22 3,821,317 3,797,577 3,797,577 0 19,694 19,599,927 2,445 9,358,780 10,241,147 38,891,548,708,156
14 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/21 3,835,686 3,811,820 3,811,820 0 0 19,580,233 0 9,356,335 10,223,898 38,971,662,895,190
15 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/20 3,811,425 3,787,743 3,787,743 0 0 19,580,233 0 9,356,335 10,223,898 38,725,496,387,179
16 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/19 3,811,480 3,787,798 3,787,798 0 151,687 19,580,233 2,239 9,356,335 10,223,898 38,726,061,677,830
17 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/18 3,811,529 3,787,496 3,787,496 0 30,250 19,428,546 2,550 9,354,096 10,074,450 38,156,935,843,132
18 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/17 3,786,949 3,763,059 3,763,059 0 11,689 19,398,296 9,168 9,351,546 10,046,750 37,806,517,239,831
19 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/16 3,721,239 3,697,789 3,697,789 0 3,475 19,386,607 11,600 9,342,378 10,044,229 37,141,439,458,597
20 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز 1401/08/15 3,601,165 3,578,544 3,578,544 0 5,433 19,383,132 25,693 9,330,778 10,052,354 35,972,789,728,518