صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر حسابرس و تغییر هزینه کارمزد متولی صندوق پیشتاز مورخ 98.05.20 ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
32 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 20/05/1398 ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
33 دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر حسابرس و تغییر هزینه کارمزد متولی صندوق پیشتاز مورخ 98.05.20 ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
34 تصمیمات مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشتاز مورخ 98.02.29 ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
35 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 1398/02/29 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
36 دعوت به مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشتاز مورخ 98.02.29 ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
37 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز: سالانه و... 97.05.07 ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
38 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز: پلکانی شدن هزینه نرم افزار- نصاب جدید 97.05.07 ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
39 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 07/05/1397 ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
40 تایید مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 96.05.08 ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
سایز صفحه