صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 تصمیمات مجمع -تمدید دوره فعالیت صندوق پیشتاز مورخ 98.07.07 ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
32 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 98/07/07 ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
33 دعوت به مجمع -تغییر سقف واحدهای سرمایه گذاری-تمدید دوره فعالیت و تغییر آدرس تارنما صندوق پیشتاز مورخ 98.07.07 ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
34 تصمیمات مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر حسابرس و تغییر هزینه کارمزد متولی صندوق پیشتاز مورخ 98.05.20 ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
35 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 20/05/1398 ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
36 دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر حسابرس و تغییر هزینه کارمزد متولی صندوق پیشتاز مورخ 98.05.20 ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
37 تصمیمات مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشتاز مورخ 98.02.29 ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
38 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 1398/02/29 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
39 دعوت به مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشتاز مورخ 98.02.29 ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
40 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز: سالانه و... 97.05.07 ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
سایز صفحه