صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 99.05.12 ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
12 دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر هزینه حسابرس مورخ 99.05.12 ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
13 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 99/03/27 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
14 دعوت به مجمع -تغییر ارزش مبنا به ده هزار ریال-انتقال واحد ممتاز-خرید در بازار پایه فرابورس 9.03.27 ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
15 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
16 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
17 تصمیمات مجمع -تغییر سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر آدرس تارنما صندوق پیشتاز مورخ 98.07.07 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
18 تصمیمات مجمع -تمدید دوره فعالیت صندوق پیشتاز مورخ 98.07.07 ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
19 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 98/07/07 ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
20 دعوت به مجمع -تغییر سقف واحدهای سرمایه گذاری-تمدید دوره فعالیت و تغییر آدرس تارنما صندوق پیشتاز مورخ 98.07.07 ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
سایز صفحه