صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
11 دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر حسابرس و تغییر هزینه کارمزد متولی صندوق پیشتاز مورخ 98.05.20 ۱۳۹۸/۰۵/۰۷
12 تصمیمات مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشتاز مورخ 98.02.29 ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
13 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 1398/02/29 ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
14 دعوت به مجمع -تغییر سقف سرمایه گذاری سرمایه گذاران و تغییر زمان صدور و ابطال صندوق پیشتاز مورخ 98.02.29 ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
15 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز: سالانه و... 97.05.07 ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
16 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز: پلکانی شدن هزینه نرم افزار- نصاب جدید 97.05.07 ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
17 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 07/05/1397 ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
18 تایید مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 96.05.08 ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
19 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 1396/05/08 ۱۳۹۶/۰۵/۰۸
20 دعوت به مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز صندوق پیشتاز مورخ 96.05.08 ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
سایز صفحه