صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی -
عنوان خبر صورت - جلسه مجمع صندوق سرمایه مشترک "پیشتاز"
منبع -
مقدمه عطف به دعوت کتبی مدیر صندوق از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز جلسه مجمع صندوق در تاریخ 23/07/1387 رأس ساعت 14 در محل اقامت صندوق برگزار گردید و از بین حاضران آقای حمید آذرخش به عنوان رییس مجمع با اکثریت آرا انتخاب گردید .
متن خبر

عطف به دعوت کتبی مدیر صندوق از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز جلسه مجمع صندوق در تاریخ 23/07/1387 رأس ساعت 14 در محل اقامت صندوق برگزار گردید و از بین حاضران آقای حمید آذرخش به عنوان رییس مجمع با اکثریت آرا انتخاب گردید و در خصوص دستور جلسه که تغییر مفاد 2-3  و 8-3  امیدنامه می­باشد وارد شور گردید و کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، موافقت نمودند که مفاد مذکور به­شرح پیشنهادی در نامه شماره 50494/121 مورخ 14/07/1387 سازمان بورس اوراق بهادار تغییر نماید.

 

رییس جلسه

   نماینده سازمان بورس اوراق بهادار

متولی صندوق

حمید آذرخش

بهنام چاوشی

محمود صدر

پیوست