صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ ۱۰,۹۸۲,۹۳۲ ۲۶.۹۴ % ۲۲,۰۵۷,۲۶۶ ۵۴.۱۱ % ۶,۰۶۶,۵۷۴ ۱۴.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۰,۹۶۹ ۲.۵ % ۶۳۷,۲۵۰ ۱.۵۶ % ۰ ۰ %
۳۲ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ ۱۱,۰۲۶,۸۱۶ ۲۷.۰۲ % ۲۲,۱۴۲,۲۸۰ ۵۴.۲۷ % ۶,۰۶۲,۷۲۹ ۱۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۹۷۲,۸۳۵ ۲.۳۸ % ۶۰۱,۰۰۴ ۱.۴۷ % ۰ ۰ %
۳۳ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ ۱۰,۹۷۶,۹۷۱ ۲۷.۰۴ % ۲۲,۰۶۹,۲۶۴ ۵۴.۳۵ % ۶,۰۶۳,۲۰۹ ۱۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۹۵۶,۷۴۳ ۲.۳۶ % ۵۳۴,۷۴۱ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۳۴ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ ۱۰,۶۵۰,۸۱۶ ۲۶.۸ % ۲۱,۵۹۱,۵۹۷ ۵۴.۳۲ % ۶,۱۰۴,۴۲۸ ۱۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۸۸۲,۵۴۲ ۲.۲۲ % ۵۱۶,۰۱۰ ۱.۳ % ۰ ۰ %
۳۵ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ ۱۰,۶۱۰,۵۷۲ ۲۶.۹۱ % ۲۱,۳۱۳,۹۰۸ ۵۴.۰۶ % ۶,۰۹۸,۷۰۵ ۱۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۸۸۶,۱۹۵ ۲.۲۵ % ۵۱۵,۷۹۶ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %
۳۶ ۱۴۰۱/۰۱/۲۶ ۱۰,۴۷۴,۲۸۳ ۲۶.۸ % ۲۱,۰۴۷,۹۶۲ ۵۳.۸۴ % ۶,۰۹۷,۹۱۷ ۱۵.۶ % ۰ ۰ % ۹۵۲,۲۷۷ ۲.۴۴ % ۵۱۵,۵۸۳ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۳۷ ۱۴۰۱/۰۱/۲۵ ۱۰,۴۷۴,۲۸۳ ۲۶.۸ % ۲۱,۰۴۷,۹۶۲ ۵۳.۸۵ % ۶,۰۹۶,۶۵۱ ۱۵.۶ % ۰ ۰ % ۹۵۰,۴۶۷ ۲.۴۳ % ۵۱۵,۳۷۰ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۳۸ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ ۱۰,۴۷۴,۲۸۳ ۲۶.۸۱ % ۲۱,۰۴۷,۹۶۲ ۵۳.۸۷ % ۶,۰۹۵,۳۸۶ ۱۵.۶ % ۰ ۰ % ۹۳۸,۴۸۵ ۲.۴ % ۵۱۵,۱۵۸ ۱.۳۲ % ۰ ۰ %
۳۹ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ ۱۰,۳۸۸,۲۰۸ ۲۶.۷۴ % ۲۰,۸۶۱,۶۲۶ ۵۳.۷ % ۶,۱۲۴,۶۵۵ ۱۵.۷۷ % ۰ ۰ % ۹۵۷,۸۶۶ ۲.۴۷ % ۵۱۴,۹۴۵ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %
۴۰ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ ۱۰,۶۶۳,۴۹۶ ۲۶.۹۷ % ۲۱,۲۴۳,۶۴۹ ۵۳.۷۲ % ۶,۱۲۵,۰۳۶ ۱۵.۴۹ % ۰ ۰ % ۹۸۴,۵۰۱ ۲.۴۹ % ۵۲۶,۶۹۶ ۱.۳۳ % ۰ ۰ %