صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱۴۱ ۱۳۸۷/۰۳/۳۰ ۲۰,۷۹۹ ۱۰۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۸ ۱۵.۸۸ % ۳,۴۳۰- ۱.۸۹ % ۲,۰۵۰ ۹.۹۳ %
۴۱۴۲ ۱۳۸۷/۰۳/۲۹ ۲۰,۷۹۹ ۱۰۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۷۴ ۱۵.۵۲ % ۳,۵۲۲- ۱.۹۱ % ۲,۰۵۰ ۱۰.۰۳ %
۴۱۴۳ ۱۳۸۷/۰۳/۲۸ ۱۹,۴۶۱ ۹۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۰۷۷ ۱۵.۷۷ % ۳,۰۲۷- ۱.۹۹ % ۲,۰۵۰ ۱۰.۵۱ %
۴۱۴۴ ۱۳۸۷/۰۳/۲۷ ۱۹,۶۸۶ ۱۰۲.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۹ ۱۰.۳۹ % ۲,۴۴۶- ۲.۳ % ۲,۰۵۰ ۱۰.۶۶ %
۴۱۴۵ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ ۱۸,۹۸۵ ۱۰۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۶ ۷.۸۶ % ۲,۱۴۸- ۲.۴۲ % ۲,۰۵۰ ۱۱.۲۲ %
۴۱۴۶ ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ ۱۸,۵۱۲ ۱۰۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶ ۷.۷۹ % ۱,۸۵۳- ۲.۲۴ % ۲,۰۵۰ ۱۱.۳۵ %
۴۱۴۷ ۱۳۸۷/۰۳/۲۴ ۱۷,۶۸۳ ۱۰۰.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۲ ۸.۲۸ % ۱,۵۸۹- ۱.۳ % ۲,۰۵۰ ۱۱.۶۹ %
۴۱۴۸ ۱۳۸۷/۰۳/۲۳ ۱۷,۶۸۳ ۱۰۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۲ ۸.۲۸ % ۱,۵۹۰- ۱.۳ % ۲,۰۵۰ ۱۱.۶۹ %
۴۱۴۹ ۱۳۸۷/۰۳/۲۲ ۱۷,۶۸۳ ۱۰۰.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۲ ۸.۲۸ % ۱,۵۹۰- ۱.۲۹ % ۲,۰۵۰ ۱۱.۶۹ %
۴۱۵۰ ۱۳۸۷/۰۳/۲۱ ۱۸,۱۲۰ ۱۰۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۹ ۶.۵۴ % ۱,۴۱۰- ۱.۲۷ % ۲,۰۵۰ ۱۱.۴۷ %