صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۱۲۱ ۱۳۸۷/۰۴/۱۹ ۲۰,۲۲۹ ۸۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۵ ۱۴ % ۸۱۱ ۱۶.۶ % ۲,۱۰۱ ۸.۵۹ %
۴۱۲۲ ۱۳۸۷/۰۴/۱۸ ۲۲,۵۲۵ ۹۶.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۶۰۸ ۱۵.۴۵ % ۲,۷۷۵- ۶.۸۲ % ۲,۱۰۱ ۹ %
۴۱۲۳ ۱۳۸۷/۰۴/۱۷ ۲۱,۸۵۷ ۹۳.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۶ ۶.۱۵ % ۴۹ ۱۸.۸۹ % ۲,۱۰۱ ۹ %
۴۱۲۴ ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ ۲۲,۸۱۰ ۱۰۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۹ ۶.۳۱ % ۲,۰۲۹- ۱۳.۰۲ % ۲,۱۰۱ ۹.۴۷ %
۴۱۲۵ ۱۳۸۷/۰۴/۱۵ ۲۲,۳۰۴ ۱۰۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۵۳ ۸.۳۹ % ۲,۰۸۱- ۱۱.۷۷ % ۱۲,۴۹۵ ۵۶.۶ %
۴۱۲۶ ۱۳۸۷/۰۴/۱۴ ۲۲,۶۰۵ ۱۰۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹ ۰.۸ % ۱,۷۰۴- ۷.۳۴ % ۲,۱۰۱ ۹.۹۷ %
۴۱۲۷ ۱۳۸۷/۰۴/۱۳ ۲۲,۶۰۵ ۱۰۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹ ۰.۸ % ۱,۷۰۴- ۷.۳۴ % ۲,۱۰۱ ۹.۹۷ %
۴۱۲۸ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ ۲۲,۶۰۵ ۱۰۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹ ۰.۸ % ۱,۷۱۶- ۷.۳۵ % ۱۳,۱۵۳ ۶۲.۴۶ %
۴۱۲۹ ۱۳۸۷/۰۴/۱۱ ۲۲,۲۰۸ ۱۰۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۲۷ ۹.۷۶ % ۲,۵۴۹- ۲.۲۱ % ۲,۱۰۱ ۹.۶۴ %
۴۱۳۰ ۱۳۸۷/۰۴/۱۰ ۲۱,۶۰۸ ۱۰۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۷ ۱۰.۷۳ % ۲,۳۲۶- ۲.۲۲ % ۲,۱۰۱ ۹.۷۳ %