صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۴۰۹۱ ۱۳۸۷/۰۵/۱۸ ۱۶,۴۲۴ ۵۹.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۲۲ ۳۰.۶۹ % ۲,۵۹۴ ۶.۶۸ % ۲,۲۴۲ ۸.۱۷ %
۴۰۹۲ ۱۳۸۷/۰۵/۱۷ ۱۶,۴۲۴ ۵۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۲۲ ۳۰.۷ % ۲,۵۹۰ ۶.۶۸ % ۹,۶۸۶ ۳۵.۳ %
۴۰۹۳ ۱۳۸۷/۰۵/۱۶ ۱۶,۴۲۴ ۵۹.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۶۱۸ ۳۵.۰۶ % ۱,۳۹۲ ۶.۶۷ % ۹,۶۸۶ ۳۵.۳۱ %
۴۰۹۴ ۱۳۸۷/۰۵/۱۵ ۱۶,۴۴۵ ۶۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۴۲۲ ۳۱.۵۳ % ۱,۸۴۶ ۸.۶۶ % ۹,۶۷۸ ۳۶.۲۳ %
۴۰۹۵ ۱۳۸۷/۰۵/۱۴ ۱۷,۵۶۶ ۶۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۱۱ ۳۱.۸۹ % ۱,۰۳۶ ۶.۶۷ % ۹,۷۴۱ ۳۵.۶۶ %
۴۰۹۶ ۱۳۸۷/۰۵/۱۳ ۱۶,۲۰۷ ۶۰.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۷۱۴ ۳۲.۵۱ % ۱,۸۸۲ ۱۰.۵ % ۹,۲۵۰ ۳۴.۵۱ %
۴۰۹۷ ۱۳۸۷/۰۵/۱۲ ۱۷,۴۲۸ ۶۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۱۴۳ ۳۳.۵۷ % ۶۶۴ ۶.۶۶ % ۹,۳۱۶ ۳۴.۲۱ %
۴۰۹۸ ۱۳۸۷/۰۵/۱۱ ۱۷,۴۰۸ ۶۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۰۹۸ ۳۳.۱ % ۹۸۳ ۶.۵۹ % ۲,۲۴۲ ۸.۱۶ %
۴۰۹۹ ۱۳۸۷/۰۵/۱۰ ۱۷,۴۰۸ ۶۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۰۹۸ ۳۳.۱ % ۹۷۹ ۶.۵۸ % ۹,۴۷۴ ۳۴.۴۷ %
۴۱۰۰ ۱۳۸۷/۰۵/۰۹ ۱۷,۴۰۸ ۶۳.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۰۹۸ ۳۳.۱ % ۹۷۶ ۶.۵۷ % ۹,۴۷۴ ۳۴.۴۷ %