صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ۱,۰۸۳,۷۸۵ ۸۰.۴۱ % ۱۶۷,۳۹۳ ۱۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۸۵,۹۴۴ ۶.۳۸ % ۱۰,۷۲۲ ۰.۸ % ۴۳۹,۶۹۸ ۳۲.۶۲ %
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ ۹۹۵,۰۴۲ ۷۷.۳ % ۱۶۷,۱۸۴ ۱۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۲۷۰ ۸.۸۸ % ۱۰,۷۱۷ ۰.۸۳ % ۳۹۳,۳۵۵ ۳۰.۵۶ %
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ۹۸۰,۳۳۳ ۷۸.۵۱ % ۱۴۳,۴۵۶ ۱۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۱۴,۱۱۳ ۹.۱۴ % ۱۰,۷۱۲ ۰.۸۶ % ۳۹۰,۱۰۴ ۳۱.۲۴ %
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ ۹۷۵,۷۰۵ ۸۵.۷۳ % ۱۴۱,۵۲۴ ۱۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۹,۱۵۴ ۰.۸ % ۱۱,۷۲۰ ۱.۰۳ % ۳۸۸,۰۱۶ ۳۴.۰۹ %
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۹۷۱,۱۱۷ ۸۵.۹۳ % ۱۴۱,۶۱۲ ۱۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۳,۶۳۵ ۰.۳۲ % ۱۳,۷۴۴ ۱.۲۲ % ۳۸۵,۵۵۸ ۳۴.۱۲ %
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ۹۶۷,۴۷۴ ۸۶.۰۴ % ۱۴۲,۴۷۸ ۱۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۳,۸۳۱ ۰.۳۴ % ۱۰,۶۹۷ ۰.۹۵ % ۳۸۵,۴۰۰ ۳۴.۲۷ %
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ۹۶۷,۴۷۴ ۸۶.۰۴ % ۱۴۲,۴۷۸ ۱۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۳,۸۳۱ ۰.۳۴ % ۱۰,۶۹۲ ۰.۹۵ % ۳۸۵,۴۰۰ ۳۴.۲۷ %
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ۹۶۷,۴۷۴ ۸۶.۰۴ % ۱۴۲,۴۷۸ ۱۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۳,۷۵۱ ۰.۳۳ % ۱۰,۶۸۷ ۰.۹۵ % ۳۸۵,۴۰۰ ۳۴.۲۸ %
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ۹۶۷,۴۷۴ ۸۶.۰۴ % ۱۴۲,۴۷۸ ۱۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۳,۷۵۱ ۰.۳۳ % ۱۰,۶۸۲ ۰.۹۵ % ۳۸۵,۴۰۰ ۳۴.۲۸ %
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ ۹۶۷,۴۷۴ ۸۶.۰۵ % ۱۴۲,۴۷۸ ۱۲.۶۷ % ۰ ۰ % ۳,۷۵۱ ۰.۳۳ % ۱۰,۶۷۷ ۰.۹۵ % ۳۸۵,۴۰۰ ۳۴.۲۸ %