صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
21 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 99.05.12 ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
22 دعوت به مجمع -تصویب صورت های مالی سالانه- تغییر هزینه حسابرس مورخ 99.05.12 ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
23 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 99/03/27 ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
24 دعوت به مجمع -تغییر ارزش مبنا به ده هزار ریال-انتقال واحد ممتاز-خرید در بازار پایه فرابورس 9.03.27 ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
25 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
26 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
27 تصمیمات مجمع -تغییر سقف واحدهای سرمایه گذاری و تغییر آدرس تارنما صندوق پیشتاز مورخ 98.07.07 ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
28 تصمیمات مجمع -تمدید دوره فعالیت صندوق پیشتاز مورخ 98.07.07 ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
29 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ 98/07/07 ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
30 دعوت به مجمع -تغییر سقف واحدهای سرمایه گذاری-تمدید دوره فعالیت و تغییر آدرس تارنما صندوق پیشتاز مورخ 98.07.07 ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
سایز صفحه