صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر تغییر شماره حسابهای بانکی صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشتاز"
منبع -
مقدمه باطلاع کلیه سرمایه گذاران صندوق می رساند با توجه به ثبت صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشتاز"نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از تاریخ 1390/10/01 شماره حساب فعلی صندوق پیشتاز (بانک سامان شعبه سی تیر 20-700200-810-849) به شماره حسابهای بانک سامان و ملت تغییر یافت.
متن خبر

باطلاع کلیه سرمایه گذاران صندوق می رساند با توجه به ثبت صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشتاز"نزد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از تاریخ 1390/10/01 شماره حساب فعلی صندوق پیشتاز (بانک سامان شعبه سی تیر 20-700200-810-849) به شماره حسابهای بانک سامان شعبه سی تیر 1-1330900-810-849 و بانک ملت شعبه باجه کارگزاری مفید به شماره 3635363500 تغییر خواهد یافت بدیهی است شماره حساب فعلی صندوق از تاریخ مذکور غیر فعال شد.

پیوست