صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۶۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۲۹۸
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر ثبت صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشتاز" در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
منبع -
مقدمه صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشتاز" در تاریخ 1390/07/27 تحت شماره 28298 و شناسه ملی 10320681523 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسید. لذا شماره حساب 1-1330900-810-849 و شماره شبا IR92 0560 0849 8100 1330 9000 01 نزد بانک سامان شعبه سی تیر به نام "صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز...
متن خبر
پیوست